Goocus CMS(Hệ thống quản lý nội dung) là gì?

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI GOOCUS CMS

Đăng nhập hệ thống

MÀN HÌNH CHÍNH

Quản lý quản trị viên

Chỉnh sửa cài đặt

TẠO LẬP MẬT KHẨU

QUYỀN

Quản lý vận hành

Cài đặt ứng dụng

CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

“QUY ĐỊNH VỀ MẬT KHẨU”

CÀI ĐẶT CÁC HUY HIỆU

Quản lý tổ chức

QUẢN LÝ ĐẠI LÝ

UẢN LÝ CÔNG TY

Xem tất cả 7 bài viết

HỆ THỐNG NẤC THANG TỔ CHỨC

Quản trị nhóm

TẠO MỘT NHÓM

CHỈNH SỬA CÀI ĐẶT

Quản trị người dùng

TẠO MỘT NGƯỜI DÙNG

Xem tất cả 10 bài viết

ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ E-MAIL

CHỈNH SỬA CÀI ĐẶT

XEM LẠI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐƯỢC TẠO

TÌM KIẾM

XÓA NGƯỜI DÙNG

QUẢN LÝ NỘI DUNG

TẠO MỘT KHÓA HỌC

Xem tất cả 8 bài viết

TẠO MỘT CHƯƠNG

Xem tất cả 7 bài viết

THẺ HỌC

THẺ ĐỐ

THẺ BÁO CÁO (THẺ ĐỐ MÀ PHẦN TRẢ LỜI ĐƯỢC VIẾT TỰ DO)

THẺ DẠNG ĐIỀU TRA

CÀI ĐẶT VIỆC XUẤT HIỆN TRƯỚC NGƯỜI DÙNG

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHÁC

Lịch sử học tập

XEM LẠI LỊCH SỬ HỌC TẬP

FILE KIẾT XUẤT CSV CỦA LỊCH SỬ HỌC TẬP

Quản lí Bình luận

Về Quản lí Bình luận

Xem tất cả 8 bài viết

Danh sách thẻ bình luận

Đẩy thông báo

VỀ CHỨC NĂNG ĐẨY THÔNG BÁO

CÀI ĐẶT THÔNG BÁO ĐẨY

Điểm

VỀ CHỨC NĂNG ĐIỂM

Cộng đồng duyệt đến