Tôi không biết chọn cái nào trong 2 cài đặt là “Cài đặt đại lý” và “Cài đặt công ty” trong Cài đặt ứng dụng.

Về cơ bản, nội dung cài đặt trong cài đặt công ty sẽ được ưu tiên hơn so với cài đặt đại lý.

Trường hợp là công ty đăng ký mới, nội dung được cài đặt trong “Cài đặt đại lý” tại thời điểm đăng ký đó sẽ được phản hồi về công ty vừa đăng ký mới đó.

Khi muốn thay đổi cài đặt đơn vị là Công ty, hãy thay đổi “Cài đặt công ty” trong trạng thái chọn đối tượng là Công ty.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận