Có thể làm những gì từ màn hình quản lí bình luận ?

Có thể xem và xóa bình luận của người dùng trong Bài viết trên Tường ( Trang chủ ) hay bình luận trong thẻ học tập.

Có thể quan sát để nắm bắt tình hình người dụng đang sử dụng Goocus và xóa đi những bình luận không hợp lí.

※Chỉ có tài khoản của quản trị có quyền truy cập vào quản trị đại lý mới có thể xem hoặc thao tác đối với bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận