Sự khác nhau giữa thẻ bình luận và bài viết là gì ?

Thẻ bình luận là để bình luận vào thẻ học tập.

Còn bài viết là đăng bài mới lên Tường ( Trang chủ ) của ứng dụng ( bao gồm cả bài viết khi xóa Phần )

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận