Thế nào là thẻ bình luận?

Là bình luận vào thẻ học của người dùng.

※Chỉ có tài khoản của quản trị có quyền truy cập vào quản trị đại lý mới có thể xem hoặc thao tác đối với bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận