Làm cách nào để đăng ký cùng 1 lúc nhiều người dùng ?

1. Đầu tiên, chọn Quản lí học viên > Xuất file > Tập tin CSV để Import sẽ tự động được tải xuống.

2. Nhập thông tin người dùng muốn đăng ký vào mẫu tập tin CSV vừa được tải xuống sau đó lưu lại.

※ Những mục bắt buộc điền khi đăng ký người dùng đã được ghi chi tiết trong trang ở phần Import Note (ghi chú cho phần nhập file)
※ Phần có chữ “Không dùng” sẽ không sử dụng được. Tuy nhiên vẫn được lưu trữ để đảm bảo tính tương tác với tập tin CSV.

 

 

3. Tiếp theo, chọn Import (Nhập file) rồi ấn “Chọn tệp”, rồi chọn tập tin có thông tin người dùng đã điền và lưu lại trước đó để tải lên.

4. Trường hợp muốn gửi mail thông tin tài khoản( “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” ), ấn vào ô lựa chọn “Gửi thông tin tài khoản đến người dùng (chỉ đối với tài khoản đăng ký mới và tài khoản thay đổi Mật khẩu)” và ấn “Lưu lại”.

5. Nếu ở phía trên màn hình có thông báo ở mục “Thông tin” là Người dùng này đã được nhập thành công” thì đã hoàn tất việc đăng ký người dùng. 

※ Người dùng đã có tài khoản thì không thể đăng ký mới với thông tin email và tên đăng nhập giống nhau.
※ Nếu đăng ký không thành công, thì tất cả những người dùng kể cả có thông tin hợp lệ cũng không được đăng ký. Vì vậy, hãy kiểm tra xem lỗi phát sinh là gì và chỉnh sửa file CSV đăng ký và thử nhập lại.
※ Nếu muốn gửi thông tin người dùng tới mail của họ, thực hiện theo trình bày như mục 5 ở trên.

6. Sau khi Nhập, sẽ có hiển thị “Danh sách thông báo chưa được gửi”, chọn “Hiển thị chi tiết” đối với tệp tin Nhập vào.

7. Danh sách thời gian và người dùng đã Nhập sẽ được hiển thị ở phía dưới.

8. Khi ấn “Gửi ngay” ở phía giữa màn hình, thông tin tài khoản của tất cả người dùng đã Nhập sẽ được gửi đồng loạt.

※ Mỗi lần chỉ có thể tải lên một file CSV, vì vậy nếu cần tải lên 5 file CSV thì cần thực hiện 5 lần.

9. Nếu có tin nhắn thông báo “Người dùng này đã được nhập thành công” thì việc gửi thông tin đã được hoàn thành.

※Chức năng này chỉ có thể sử dụng để tải lên tập tin CSV phục vụ cho đăng ký tài khoản. Nếu muốn đăng ký mỗi lần 1 người dùng ( Quản lí Học viên > Tạo mới ), ấn chọn “Gửi thông tin tài khoản cho người dùng” thì thông tin sẽ được gửi tới địa chỉ mail giống như trong thông tin đăng ký.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận