Tôi có thể tạo nhiều người dùng cùng lúc không (by bulk)? Nếu có, tôi phải làm như thế nào?

Có, bạn có thể tạo nhiều người dùng cùng lúc bằng cách sử dụng file CSV. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết:

 

1. Ở cột bên trái, chọn quản lý người dùng (User Management) và thao tác với trang Danh sách người dùng.

2. Chọn “Kiết Xuất (Export)” và bạn có thể xác nhận được việc đăng ký của người dùng hiện tại với file vừa được kiết xuất.

_1.png

 

3. Trong trường hợp bạn tạo nhiều người dùng mới, hãy sử dụng file vừa được kiết xuất như là một file mẫu (template), nhưng bạn cần phải xóa số liệu của file đó.

*Xin nhớ rằng không được xóa tài khoản truy cập (login ID) và địa chỉ thư.

4. Ở trang Nhập (import) người dùng, chọn file CSV bạn cần nhập từ phím “Chọn File”. Ấn phím “Lưu”.
[Lưu ý] trong file CSV, “tên đăng nhập”, “mật khẩu”, và “tên đầy đủ” là những trường bắt buộc.

5. Thông tin người dùng ở file CSV đấy sẽ được thể hiện ở phần “Kết quả”.
[Ghi chú] Người dùng đã đăng ký tên đăng nhập và địa chỉ email sẽ không phải đăng ký lần này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận