Quản lí Bình luận là gì ?

Là màn hình hỗ trợ quản lí các bình luận trong Bài viết trên Trang chủ Goocus hay bình luận trong các thẻ học tập.

Có thể xem người dùng nào, đã bình luận gì, vào khi nào và có thể xóa nếu bình luận không hợp lí.

※Chỉ có tài khoản của quản trị có quyền truy cập vào quản trị đại lý mới có thể xem hoặc thao tác đối với bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận