Có thể đăng bình luận từ màn hình quản lí bình luận không ?

Không thể đăng bình luận từ màn hình quản lí bình luận.
Từ màn hình quản lí bình luận, chỉ có thể thực hiện xem hoặc xóa bình luận.

Ngoài ra, có thể đăng bình luận trên ứng dụng nhưng không thể xóa đi.

 

※Chỉ có tài khoản của quản trị có quyền truy cập vào quản trị đại lý mới có thể xem hoặc thao tác đối với bình luận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận