Làm cách nào để cài đặt ngôn ngữ số 1 là một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Nhật ?

Ở cột bên trái, chọn Quản lí vận hành > Thiết lập Agent > Ngôn ngữ.

 

1. Trường hợp áp dụng cho toàn bộ đại lý.

Quản lí vận hành > Thiết lập Agent > Ngôn ngữ

Ngôn ngữ được thiết lập từ Thiết lập Agent sẽ không được áp dụng đối với công ty đã đăng ký trước đó, mà chỉ được áp dụng đối với công ty đăng ký từ sau thời điểm thay đổi ngôn ngữ trở đi.

Để thay đổi ngôn ngữ của những công ty đã đăng ký trước đó, vào “Cấu hình cho công ty”, chọn và chỉnh sửa từng công ty một.

 

2. Trường hợp áp dụng chỉ đối với công ty đã chọn.

Quản lí vận hành > Cấu hình cho công ty > Ngôn ngữ

aa.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận