Nội dung đã tạo có được tự động dịch theo ngôn ngữ đã cài đặt trên thiết bị đang sử dụng để truy cập Goocus hay không ?

KHÔNG

Khi có ngôn ngữ muốn dịch, cần tạo nội dung ứng với ngôn ngữ cần dịch đó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận