Làm sao để sử dụng nhiều ngôn ngữ trong cùng một khóa học?

Cần tạo nội dung ứng với ngôn ngữ muốn sử dụng.

Trong mục “Ngôn ngữ”, ấn vào dấu “+” để chọn thêm ngôn ngữ muốn sử dụng, hãy tạo nội dung bằng ngôn ngữ đã chọn.

Học viên sử dụng nội dung để học có thể sử dụng ngôn ngữ đang được cài đặt trên thiết bị cho nội dung học tập.

※Màn hình dưới đây là ví dụ cho trường hợp sử dụng tiếng Tiếng Việt / Tiếng Nhật/ Tiếng Anh/ Tiếng Thái trong cùng một khóa học.
※Trường hợp ngôn ngữthiết bị mà người dùng sử dụng không phải là các thứ tiếng như đã chọn (Tiếng Việt /Tiếng Nhật/ Tiếng Anh/ Tiếng Thái ) thì ngôn ngữ của nội dung học tập sẽ được hiển thị là ngôn ngữ số 1 ( Tiếng Nhật )
※Thiết lập ngôn ngữ cho nội dung học tập có trong mỗi Khóa học, Chương, Bài học và Thẻ học (câu hỏi trong bài học), vì vậy cần thêm Tab vào toàn bộ.

 

【 Tiếng Việt 】

a.png

 

【 Tiếng Nhật 】

b.png

 

【 Tiếng Anh 】

c.png

 

【 Tiếng Thái 】

d.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận