Có thẻ nào không thể sử dụng CSS không ?

Dưới đây là danh sách thẻ học (câu hỏi) có thể và không thể sử dụng CSS:

【 Thẻ có thể sử dụng 】

a

address

b -> strong

big

blockquote

caption

cite

code

del

div

em

h1

h2

h3

h4

h5

h6

hr

i -> em

img

ins

kbd

li

ol

p

pre

q

s

samp

small

span

strike -> s

strong

style

table

tbody

td

tfoot

th

thead

tr

tt

u

ul

var

ruby

  • Ghi chú : “->” có nghĩa là : trở thành

 

【 Thẻ không thể sử dụng 】

area

article

aside

audio

basefont

bdo

canvas

center

dd

dl

dt

figcaption

figure

font

form

iframe

input

main

map

mark

nav

option

rp

rt

script

section

select

source

sub

sup

textarea

video

wbr

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận