Có thể thay đổi thứ tự hiển thị Huy hiệu không ?

Hiện tại, chúng tôi đã thiết lập để không thể thay đổi thứ tự hiển thị Huy hiệu.

Trong trường hợp rất muốn thay đổi thứ tự, có thể thực hiện bằng cách xóa tất cả huy hiệu hiện tại sau đó thêm theo thứ tự muốn sắp xếp.

Lưu ý : Nếu xóa toàn bộ Huy hiệu đi thì những thông tin huy hiệu mà học viên đã nhận được cũng sẽ bị xóa. Vì vậy hãy lưu ý khi thực hiện.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận