Có thể chỉ xuất ra dữ liệu của những tập tin cần thiết được không ?

Có thể chỉ chọn khóa học, chương hay phần cần thiết và xuất thành tệp tin CSV.

※Đối tượng chỉ là dữ liệu về lịch sử học tập của học viên.

 

【 Các bước lựa chọn thông tin cần thiết để xuất thành tệp tin CSV 】

① Chọn “Xác nhận lịch sử học tập” ở phía bên trái màn hình quản lí.

② Chọn “Học viên” từ các mục “Tài liệu” “Học viên” “Kết quả gói kiểm tra Phần”.

③ Chọn thông tin cần thiết từ trong “Khóa học”, “Thẻ”, Chi tiết Thẻ”, “Chi tiết gói kiểm tra phần”

 

■Thẻ đơn vị:Có thể chọn một số thẻ.

aaaa.png

 

■Thẻ đơn vị: Chọn cụ thể "khóa học", "chương" hay "bài học".

bbbb.png

 

■Chi tiết thẻ đơn vị : Chọn “Khóa học”, “Chương” và “Bài học”.

cccc.png

 

■Chi tiết Bài học trong gói bài kiểm tra : Hãy chọn thời gian.

dddd.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận