Không hiểu cách xem danh sách số người dùng.

Dưới đây sẽ giải thích về cách xem danh sách người dùng ở ô màu xanh và ô màu vàng trên màn hình chính.

・Người dùng:tổng số tất cả những người dùng bao gồm cả quản trị viên của đại lý.

__________2017-10-02_14.32.09.png

 

・Người dùng phát sinh cước: tổng số tất cả những học viên thuộc đối tượng phát sinh cước đã đăng ký trong đại lý đã chọn.

__________2017-10-02_14.32.33.png

 

*Trường hợp đăng nhập từ tài khoản quản trị viên, thì đây là tổng số tất cả người dùng của đại lý.
*Trường hợp đăng nhập từ tài khoản quản trị viên công ty, thì đây là tổng số tất cả người dùng trong công ty.
*Học viên phát sinh cước sẽ chỉ được hiển thị trong công ty với chức năng quản lí tính phí đang ở trạng thái “Bật”.
*Về cài đặt “Bật” hay “Tắt” chức năng quản lí phát sinh cước chỉ có công ty cung cấp dịch vụ (Castalia) mới có quyền thay đổi. (Bên quản trị hệ thống của công ty hay đại lý không thể thay đổi cài đặt này)

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận