Goocus có giới hạn các loại ký tự ( Font ) không?

Có thể sử dụng các loại ký tự như dưới đây trên Goocus.

・UTF8 dưới 3 bytes

 

* Không thể sử dụng UTF8 với ký tự 4 bytes
*Biểu tượng, các chữ Hán tiêu chuẩn trong mục 3, 4 của JIS X 0213:2004 thì không thể sử dụng.
*Không thể sử dụng chữ bắt đầu với ký tự “F” đối với UTF-8.

(Tham khảo danh sách bảng mã UTF-8 theo link dưới đây:https://www.seiai.ed.jp/sys/text/java/utf8table.html

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận