Liệu tôi có thể hạn chế người dùng có thể thấy được nội dung?

Bạn có thể cài đặt “Việc xuất hiện của mục” của một khóa theo nhóm, như vậy bạn có thể hạn chế người dùng bằng việc lựa chọn các nhóm người dùng.

Đối với người dùng không thuộc bất cứ nhóm nào, bạn không thể áp dụng một nội dung cho họ. Bởi vậy, các chức năng để cài đặt việc xuất hiện hoặc hạn chế người dùng là không có.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận