Thời gian tối đa tôi có thể xem lại lịch sử học là bao nhiêu ngày?

Tại thời điểm hiện tại bạn có thể xem lại tất cả lịch sử học tập.

Và bạn cũng có thể lựa chọn một số thời hạn nhất định từ [Theo Học Sinh--->Chi tiết các bài kiểm tra.]

Thời hạn bạn có thể lựa chọn là như sau:

  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Bảy ngày ngần nhất
  • Ba mươi ngày gần nhất
  • Tháng trước
  • Các thời hạn theo lựa chọn của bạn

*Nếu bạn không lựa chọn bất kỳ kỳ hạn nào, tất cả lịch sử học tập sẽ được xuất ra (export).

__________2016-09-02_18.49.33.png

__________2016-09-02_19.11.06.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận