Chức năng “đẩy thông báo” là gì?

Một chức năng đẩy thông báo là một hệ thống để gửi thông báo cho các thiết bị iPhone và Android thậm chí khi người dùng chưa khởi động ứng dụng thiết bị thông minh.

Hiện tại, người dùng iOS sử dụng khung APNS, và người dùng Android sử dụng GCM. Cả hai đều yêu cầu người dùng cho phép trước khi gửi thông báo về server của Apple/Google. Server sau đấy chuyển thông báo cho hệ thống điều hành, để sau này được hiển thị ở màn hình hoặc ở trong ứng dụng.

Bằng việc sử dụng chức năng “Đẩy thông báo”, nếu có bất kỳ thông tin cập nhật nào bạn có thể cập nhật cho nhiều người dùng cùng một lúc.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận