Liệu tôi có thể đặt thời gian xuất hiện của một khóa học theo ngày hoặc theo thời gian?

Có, bạn có thể đặt thời gian xuất hiện của một khóa học theo ngày hoặc theo thời gian (30 phút một).

Đây là cách làm.

 

1. Ấn vào "Quản lý nhóm" ở cột bên trái, chọn "Khóa học" từ danh sách nhóm.

2. Chọn "Sửa đổi" và bạn có thể thời gian xuất hiện của một khóa học theo ngày hoặc theo thời gian tại trang Chuỗi danh sách khóa học.

*Trong trường hợp bạn chọn "Việc ấn hành của mục" ở Danh sách khóa học, bạn cũng có thể đặt thời gian ấn hành theo đơn vị mục.

__________2016-09-02_18.00.42.png

__________2016-09-02_18.01.06.png

__________2016-09-02_18.01.44.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận