Liệu tôi có thể đặt thời gian để gửi thông báo đẩy?

Có, bạn có thể đặt thời gian để gửi một thông báo đẩy.

Ấn phím “Sửa đổi” ở cột “Vận hành” của thông báo đẩy bạn vừa tạo và bạn sẽ được chuyển đến trang Sửa đổi thông báo.
Ở trang Sửa đổi thông báo, chọn “Cài đặt ngày/giờ” ở phần “Phương pháp truyền tin”. Đặt thời gian để gửi thông báo và ấn “Lưu”.

__________2016-08-30_12.34.04.png

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận