Có những dạng số liệu học tập nào?

Ở số liệu học tập có sẵn hiện tại, bạn chó thể xem lại tốc độ tiến bộ của người học ở mỗi khóa.

Còn các số liệu học tập khác, chúng sẽ được thêm vào khi hệ thống được nâng cấp.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận