Tôi có thể làm gì với "Hạn chế các chức năng của ứng dụng (App Function Limit)"?

Với menu "Hạn chế các chức năng của ứng dụng (App Function Limit)", bạn có thể kiểm soát những bài viết mới trên Timeline trong màn hình chính của học sinh, cũng như kiểm soát sự xuất hiện các bài viết của học sinh khác trên timline, kiểm soát sự xuất hiện của các nhận xét ở một thẻ học của học sinh và sự xuất hiện của bảng xếp hạng. Việc hạn chế chức năng có thể đặt bởi tài khoản đại lý hoặc tài khoản công ty. Khi cả tài khoản đại lý và tài khoản công ty cài đặt hạn chế, thì việc cài đặt bởi tài khoản công ty được ưu tiên. Trong trường hợp việc hạn chế được thực hiện bởi tài khoản đại lý, thì các thông số cài đặt này có hiệu lực với tất cả các công ty cấp dưới của đại lý.

__________2016-08-29_13.43.43.png

 

Các thông số cài đặt mặc định cho phép bạn sử dụng tất cả các chức năng. Nếu có một chức năng nào đấy mà bạn muốn hạn chế xin, xin hãy bỏ hết các dấu kiểm tra trong mục “checkbox” của chức năng mà bạn muốn đặt hạn chế sau đấy nhấp nút “Lưu (Save)”.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận