Có những chính sách mật khẩu công ty nào mà tôi có thể đưa ra?

Ở trang cài đặt quy tắc mật khẩu bạn cần cài đặt các thông tin sau:

  • Số lượng ký tự tối đa cho mật khẩu (cài đặt mặc định: 50 ký tự)
  • Số lượng ký tự tối thiểu cho mật khẩu (cài đặt mặc định: 5 ký tự)
  • Sử dụng chữ hoa/ chữ thường / chữ số (cài đặt mặc định: dùng được bật)
  • Bắt buộc sử dụng chữ hoa/ chữ thường / chữ số (cài đặt mặc định: tắt)
  • Bắt buộc phải sử dụng ký tự đặc biệt (cài đặt mặc định: không bắt buộc)
  • Các biểu tượng không sử dụng được (cài đặt mặc định: không sử dụng các biểu tượng không dùng được)
  • Yêu cầu phải chỉnh sửa mật khẩu khi lần đầu đăng nhập (cài đặt mặc định: yêu cầu)
  • Sử dụng mật khẩu phải tương đồng với tên đăng nhập (cài đặt mặc định: không yêu cầu)
  • Sử dụng mật khẩu bao gồm cả tên đăng nhập (cài đặt mặc định: không yêu cầu)

Xin hãy lưu ý rằng mỗi công ty có thể cài đặt một chính sách mật khẩu riêng. Cài đật chính sách mật khẩu của công ty bạn trong mục “Cài đặt công ty” ở cột bên trái của Hệ thống quản lý nội dung.

__________2015-10-07_16.33.24.png

__________2015-10-07_16.33.56.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận