Tôi vừa tạo ra một nhóm và do nhầm lẫn tôi đã để sai công ty. Liệu tôi có thể chuyển nhóm đó sang công ty khác được không?

Không. Rất lấy làm tiếc, bạn không thể di chuyển một nhóm bạn vừa tạo ở dưới tên một công ty khác.

Tuy nhiên, người dùng “Đại lý” có độc quyền giao các khóa học đang tồn tại cho một nhóm ở công ty khác.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận