Người sử dụng được đăng ký hàng loạt có những quyền gì?

Người dùng đã được đăng ký hàng loạt bằng việc nhập flie CSV “import” sẽ tự động có quyền “sinh viên”.

Bởi vậy, nếu bạn muốn chỉnh sửa họ có quyền khác quyền “sinh viên”, bạn phải chỉnh sửa quyền của người dùng từ nút “Chỉnh sửa (Edit)” ở trang Danh sách người dùng.

* Cột không để trống sẽ không được sử dụng nhưng chúng vẫn tồn tại để đảm bảo tương thích với file CSV đang tồn tại.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận