“Quy định về mật khẩu” là gì?

“Quy định về mật khẩu” là chức năng để đưa ra các yêu cầu về mật khẩu cho người dùng cuối cùng tạo mật khẩu nhằm phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật của công ty/tổ chức triển khai sử dụng Goocus.

Khi một học sinh đăng nhập vào ứng dụng lần đầu, bạn đấy sẽ được yêu cầu đưa ra một mật khẩu phù hợp với chính sách mật khẩu của công ty.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận