"Quản lý công ty" là gì?

Chức năng “Quản lý công ty” định dạng “cài đặt (setting)” liên quan đến các công ty. Dưới một đại lý có thể tạo ra các công ty và cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các công ty đang tồn tại.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận