"Người dùng" là gì?

Như là tên gọi của nó, một “người dùng” là người sử dụng Goocus.

Ở Goocus, thuật ngữ “người dùng” đề cập đến người dùng của hệ thống quản lý cũng như là học sinh sử dụng các tài liệu học tập.

Mỗi người dùng sẽ có các quyền tương ứng để truy cập vào hệ thống quản lý và để làm một số việc trong hệ thống.

Xin nhớ rằng người dùng có quyền được cài đặt như là “học sinh” không có quyền truy cập vào hệ thống quản lý.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận