Tôi muốn biết loại tài khoản nào được trao quyền để làm những việc gì.

Xin hãy xem bảng dưới đây để biết những tài khoản nào có những chức năng nào.

__________2015-09-10_12.01.41.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận