Hệ thống nấc thang tổ chức được phân chia làm các phân khúc nào?

Nó được phân chia như là Đại lý / Công ty / Phòng ban.

Nấc thang cao nhất là “Đại lý”, mà dưới nó sẽ có nhiều “Công ty” có thể được tạo ra. Dưới một “Công ty”, bạn có thể tạo ra “Phòng ban” theo các lớp. Từ các cấp bậc này, bạn có thể tạo ra các nhóm (ví dụ, Nhóm đào tạo nhân viên mới) ở các phòng ban khác nhau của công ty.

__________2015-08-06_13.57.09.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận