Liệu trường “Ghi chú cho quản trì viên” có được đưa ra cho người dùng?

Không. Nội dung của trường “Ghi chú cho quản trị viên” sẽ không được hiện lên ở ứng dụng, thậm chí khi người dùng có quyền Quản trị.

Cũng tương tự như vậy đối với trường “Ghi chú cho quản trị viên” ở các trang tạo/chỉnh sửa mục.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận