Có những hình thức đẩy thông báo thế nào?

Có bốn dạng đẩy thông báo:

Thông báo từ đại lý:
Đại lý gửi thông báo đẩy tới tất cả các công ty.

Thông báo của công ty:
Thông báo đẩy được gửi đi cho tất cả người dùng ở một công ty.

Thông báo từ phòng/ban:
Thông báo đẩy được gửi tới người dùng ở một phòng/ban nhất định.

Thông báo từ nhóm:
Thông báo đẩy được gửi tới người dùng ở một nhóm nhất định.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận