Có phải có nhiều loại tài khoản quản lý khác nhau không?

ĐÚNG, có ba loại tài khoản quản lý, đó là:

  1. Tài khoản quản lý đại lý
  2. Tài khoản quản lý công ty
  3. Tài khoản quản lý nhóm

 

Mỗi loại tài khoản có các quyền khác nhau như là loại tài khoản nào thì có quyền truy cập vào trang nào và loại tài khoản nào có thể làm gì với hệ thống.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận