Liệu tôi có thể chỉnh sửa tài khoản quản lý (admin account) đã được đăng ký rồi không?

Chỉ những tài khoản có cùng quyền hạn hặc cao hơn mới có thể chỉnh sửa/xóa tài khoản đấy.

Chi tiết như sau.

 

1. Trong trường hợp bạn có tài khoản quản trị đại lý (Agent Admin account), bạn có thể chỉnh sửa/xóa những tài khoản dưới đây.

  • Tài khoản quản trị đại lý
  • Tài khoản quản trị tổ chức
  • Tài khoản quản trị nhóm
  • Tài khoản sinh viên

2. Trong trường hợp bạn có tài khoản quản trị tổ chức, bạn có thể chỉnh sửa/xóa những tài khoản dưới đây.

  • Tài khoản quản trị tổ chức
  • Tài khoản quản trị nhóm
  • Tài khoản sinh viên

3. Trong trường hợp bạn có tài khoản quản trị nhóm, bạn không thể chỉnh sửa/xóa bất kỳ tài khoản nào bởi vì bạn không có quyền để quản lý người dùng.

 

Dưới đây là cách bạn chỉnh sửa thông tin tài khoản quản trị:

1. Từ tab “Quản lý người dùng (User Management)” ở phía bên trái của màn hình chính, đi vào trang danh sách người dùng.

2. Ấn vào phím “Chỉnh sửa (Edit)” tại góc cuối bên phải của thông tin người dùng.

_1.png

 

[Để xóa một tài khoản]

1. Từ tab “Quản lý người dùng (User Management)” ở phía bên trái của màn hình chính, đi vào trang danh sách người dùng.

2. Ấn vào phím “xóa” tại góc cuối bên phải của thông tin người dùng.

3. Ở bảng hội thoại xác nhận việc xóa tài khoản chọn phím “OK” và tài khoản sẽ được xóa.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận