Liệu tôi có thể đăng ký một tài khoản để quản lý nhiều công ty?

KHÔNG, bạn không thể đăng ký một tài khoản để quản lý nhiều công ty.

Chỉ có tài khoản đại lý mới có quyền quản lý nhiều công ty là khách hàng của đại lý. Bằng việc tạo lập tài khoản của bạn như là tài khoản quản trị đại lý bạn sẽ có thể quản lý nhiều công ty.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận