Những loại ký tự nào bạn được dùng để tạo tên tài khoản và mật khẩu (ID/password)?

Các ký tự bạn có thể dùng là:

1-byte chữ cái
1-byte chữ số
@
. (dấu chấm)
+ (dấu cộng)
- (dấu trừ)
_ (dấu gạch dưới)

Tên tài khoản/mật khẩu (ID/password) không nên dài hơn 30 ký tự.

Những thông tin trên sẽ được thông báo và nhắc nhở cho bạn trên màn hình của hệ thống khi bạn tạo Tên tài khoản/mật khẩu (ID/password).

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận