Tôi đã cài đặt thời gian để một thông báo đẩy được gửi đi, nhưng thông báo không được gửi đi như thời gian tôi chỉ định.

Khi thời gian bạn cài đặt là 1-20 phút sau khi bạn gửi thông báo đẩy sử dụng chức năng “Gửi thông báo”, thông báo có thể không được gửi đi theo như thời gian bạn đã chỉ định bởi vì nó cần thời gian cho việc cài đặt trở về trạng thái sẵn sang (active).

Xin lưu ý rằng thời gian định đặt phải ít nhất 20 phút sau thời gian bạn gửi thông báo đẩy sử dụng chức năng “Gửi thông báo”.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận