Tôi muốn dấu đi (không xuất bản) một chương.

Để dấu hoặc không xuất bản một chương …

1. Từ mục “Quản lý nội dung” ở cột phía bên trái, chọn “quản lý khóa học”.

2. Trong trang Danh sách khóa học, chọn “Danh sách chương”.

3. Ở trang danh sách chương, nhìn vào cột “Vận hành” ở phía bên phải của chương bạn muốn dấu và chọn “chỉnh sửa (Edit)”.

__________2015-10-09_15.09.40.png

 

 

4. Ơ trang Chỉnh sửa chương, bỏ dấu “được phát hành” ở hộp thoại kiểm tra trạng thái phát hành. Ấn phím “Lưu” tại phía cuối của trang và bây giờ chương đã được dấu.

__________2015-10-09_15.11.18.png 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận