Tôi có thể làm gì với “Cài đặt ngôn ngữ”?

Với chức năng “Cài đặt ngôn ngữ”, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ đầu tiên giống như ngôn ngữ của nội dung. Theo mặc định, tiếng Nhật sẽ là ngôn ngữ đầu tiên.

Nếu tiếng Nhật được cài đặt là ngôn ngữ đầu tiên bạn có thể làm như sau:

  • Khi bạn tạo một thẻ học khóa học/ một chương/ một phần trong mục “Quản lý nội dung (Contents Management)” và ấn nút “tạo mới”, màn hình tương tác để tạo một thẻ học mới sẽ được thể hiện bằng tiếng Nhật. (Bạn có thể để thêm những ngôn ngữ khác bằng việc ấn nút “+” ở như tab ngôn ngữ.)
  • Khi một học sinh xem nội dung từ ứng dụng, ngôn ngữ của nội dung sẽ phụ thuôc vào ngôn ngữ cài đặt trong thiết bị mà sinh viên đang sử dụng. Nếu không có nội dung nào dùng ngôn ngữ thiết bị của sinh viên sử dụng, nội dung dùng ngôn ngữ của ngôn ngữ đầu tiên sẽ được hiển thị (ví dụ, có một nội dung có thể hiển thị bằng tiếng Nhật và tiếng Anh nhưng ngôn ngữ của thiết bị lại là tiếng Pháp thì nội dung đấy sẽ được hiển thị bẳng tiếng Nhật.)

__________2016-08-29_13.45.55.png

Cài đặt ngôn ngữ có thể được cài đặt ở cấp đại lý hoặc cấp công ty. Khi một ngôn ngữ được cài đặt bởi quản trị cấp đại lý và cấp công ty, thì ngôn ngữ cấp công ty sẽ được ưu tiên. Khi một ngôn ngữ chỉ được cấp đại lý cài đặt, thì thông số cài đặt cấp đại lý sẽ có giá trị cho các công ty của đại lý.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận