Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ấn nhấn vào (✔︎) ở ô “Sử dụng điểm (Use points)”?

Khi bạn nhấn vào (✔︎) ở ô “Sử dụng điểm (Use Points)”, nó sẽ khởi động “Chức năng điểm” và sẽ cho điểm học sinh phụ thuộc vào thời gian sử dụng của họ trên ứng dụng.

Điểm sẽ được cộng cho học sinh khi họ sử dụng ứng dụng để học và khi họ bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận