Có giới hạn về số người đăng ký ở một nhóm? Có giới hạn số khóa học mà một nhóm đăng ký không?

Không. Tại thời điểm này không có giới hạn số người được phép vào một nhóm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận