Làm sao để tôi có thể kiểm tra người dùng thuộc cùng một nhóm?

  1. Chọn “Quản lý nhóm” từ menu phía bên tay phải.
  2. Chọn “Thành viên” của nhóm bạn muốn kiểm tra.
  3. Những người dùng được đánh dâu () ở cột “Đăng ký” là những người thuộc về nhóm.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận