Liệu một người dùng có thể thuộc về nhiều nhóm?

Được, Một người dùng có thể thuộc về nhiều nhóm.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một người dùng không thể thuộc một nhóm của một công ty mà không phải công ty của người đó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận