Ở trang chỉnh sửa khóa học, tôi điền vào mục "Mô tả" của khóa học. Tôi sẽ nhìn thấy nó ở đâu?

Trên ứng dụng, sau khi bạn đã chọn khóa học, Mục “Mô tả” của khóa học đã chọn sẽ được thể hiện dưới tên khóa học trong trang danh sách chương.

__________2016-11-09_15.50.06.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận