Trường "Ghi chú cho quản trị viên" ở trong các trang Chỉnh sửa chương và chỉnh sửa mục là gì?

Trường "Ghi chú cho quản trị viên" là chức năng ghi nhớ cho quản lý. Nó sẽ không được hiện ra cho người sử dụng cuối cùng (học sinh).

Bạn có thể để lại ghi chú như là các quy định để tạo tài liệu học tập, ghi chú để dùng nội bộ vv...

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận