"Nhóm" là gì?

Một “nhóm” nhóm một số người dùng cùng một công ty.

Bạn không thể nhóm một số người dùng ở các công ty khác nhau vào một nhóm.

Ở Goocus, bạn có thể phân khóa học dựa trên nhóm, bởi vậy bạn có thể nhóm một số người học mà theo học cùng một khóa nhất định.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận