Thế nào là một "Đại lý"?

Một đại lý là tổ chức cao nhất trong hệ thống nấc thang tổ chức của Goocus.

Một đại lý có thể có một “Công ty” dưới nó, và một công ty có thể có một “Nhóm” dưới nó. Chỉ có Castalia có thể tạo ra đại lý.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận