Tôi nên viết gì ở trường “Ghi chú cho quản trị viên”?

Bạn cứ cảm thấy thoải mái khi viết bất kỳ điều gì bạn muốn ở trường “Ghi chú cho quản trị viên”.

Nội dung của ghi chú sẽ không được thể hiện trên ứng dụng, thậm chí đối với người dùng có quyền Quản trị.

Cũng tương tự như vậy đối với trường “Ghi chú cho quản trị viên” ở các trang tạo/chỉnh sửa mục.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận